De Nr.1 in online speciaalbier

Discovery box

Disclaimer voor HOPT.be

Interdrinks SAS (Kamer van Koophandel: 497 634 030 000 66, geregistreerd te Lille, Frankrijk), hierna te noemen HOPT, verleent u hierbij toegang tot www.hopt.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

HOPT behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

HOPT spant zich in om de inhoud van www.hopt.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.hopt.be aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van HOPT.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.hopt.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met HOPT.Voor op www.hopt.be opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan HOPT nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

In het geval van overmacht is de webwinkel niet gehouden haar verplichtingen jegens de koper n ate komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden horen onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niettijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij HOPT.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van HOPT, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.